Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жеке маалыматтарды коргоо боюнча Мамлекеттик агенттиктин 

жеке маалыматтарды иштеп чыгуу саясаты


1. Жалпы жоболор


1. Бул Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу саясаты (мындан ары – Саясат) "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин 2-бөлүгүнүн талаптарын аткаруу үчүн иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттикте (мындан ары –  Кармоочу) жеке маалыматтарды иштетүүнүн укуктук жана уюштуруучулук негиздерин аныктайт.

2. Бул Саясат жеке маалыматтарды иштеп чыгууда жеке маалыматтар субъектисинин укуктарын жана эркиндиктерин коргоону камсыз кылууга багытталган жана Кармоочу тарабынан автоматташтырылган жана автоматташтырылган эмес режимде, аткарылуучу жеке маалыматтар менен болгон бардык операцияларга жайылтылат.

3. Жеке маалыматтар субъекттеринин негизги укуктары жана милдеттери:

1) жеке маалыматтардын субъекттери укуктуу:

 • Кармоочу тарабынан иштетилүүчү алардын жеке маалыматтары жөнүндө толук маалыматка;

 • "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учурлардан тышкары, өзүнүн жеке маалыматтарына, анын ичинде жеке маалыматтарды камтыган ар кандай жазуулардын көчүрмөсүн алууга;

 • эгерде жеке маалыматтар толук эмес, эскирген, так эмес, мыйзамсыз алынган же иштетүүнүн билдирилген максаты үчүн зарыл болуп эсептелбеген учурларда алардын жеке маалыматтарын тактоого, бөгөт коюуга же жок кылууга;

 • өз укуктарын коргоо боюнча мыйзамда каралган чараларды көрүүгө, анын ичинде жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кайрылууга;

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка укуктарды жүзөгө ашырууга укуктуу.

2) Жеке маалыматтардын субъекттери милдеттүү:

 • Кармоочуга өзү жөнүндө  ишенимдүү гана маалыматтарды берүүгө;

 • жеке маалыматтарды камтыган документтерди керектүү көлөмдө иштеп чыгуу максатында  берүүгө;

 • Кармоочуга  өзүнүн жеке маалыматтарынын такталганы (жаңыртуу, өзгөртүү) жөнүндө билдирүүгө.

4. Кармоочунун негизги укуктары жана милдеттери.

1) Кармоочу укуктуу:

 • жеке маалыматтар субъектинен жеке маалыматтарды камтыган ишенимдүү маалыматтарды жана/же документтерди алууга;

 • субъект тарабынан берилген жеке маалыматтарды тактоого.

2) Кармоочу (ээси) милдеттүү:

 • "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө "Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте жеке маалыматтарды иштеп чыгууга;

 • жеке маалыматтарды иштеп чыгуу маселелери боюнча жеке маалыматтар субъектинин кайрылууларын кароо жана арыз берилген учурдан тартып 7 күндөн ашпаган мөөнөттө жооп берүүгө;

 • жеке маалыматтар субъектине анын жеке маалыматтарына акысыз кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүгө;

 • жеке маалыматтар субъектинин кайрылуусуна байланыштуу жеке маалыматтарды актуалдаштыруу боюнча чараларды көрүүгө;

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жеке маалыматтарды коргоону уюштурууга.

5. Кармоочу ушул Саясатка жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке маалыматтар субъектиси берген жеке маалыматтарды чогултат, пайдаланат жана коргойт. 


2. Иштелип жаткан жеке маалыматтардын көлөмү жана категориялары, жеке маалыматтардын субъекттеринин категориялары


6. Кармоочу төмөнкү категорияларындагы жеке маалыматтардын субъектилеринин  жеке маалыматтарын иштеп чыгат:

- Жаран (арыз ээси);

- Подрядчы /камсыздоочу/контрагент;

- Мамлекеттик жарандык кызматчы;

- Техникалык тейлөөчү кызматкерлер;

- Кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурска катышкан жарандар;

- Стажер;

- Башка кармоочулардын жеке маалыматтары менен иштөө үчүн түздөн-түз жооптуу адам ("Жеке маалыматтар массивдерин кармоочулардын (ээлеринин) реестри" МТ).

7. Кармоочу иштеткен жеке маалыматтарга төмөнкүлөр кирет:

 • жашаган дареги;

 • туулган жылы;

 • туулган күнү;

 • жеке идентификациялык номер;

 • кирешелер;

 • туулган жери;

 • телефон номери;

 • билими;

 • паспорттук маалыматтар (сериясы, паспортунун номери, ким тарабынан жана качан берилген);

 • аскердик наам;

 • кесиби;

 • үй-бүлөлүк абалы;

 • фамилиясы

 • ысым;

 • атасынын аты;

 • электрондук почта;

 • кызматы;

 • кол тамгасы;

 • учурдагы эсеп;

 • айлык;

 • маяна;

 • иштеген жылдары;

 • класстык чини;

 • оорулардын коду;

 • чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы;

 • квалификацияны жогорулатуу сертификатынын номери;

 • 3х4-сүрөт;

 • мамлекеттик жана ведомстволук сыйлыктар.

7.1. Кармоочу тарабынан иштетилүүчү жеке маалыматтардын атайын категорияларына төмөнкүлөр кирет:

 • улуттук таандыгы;

 • саясий көз караштар;

 • медициналык мүнөздөгү маалыматтар. 

8. Кармоочу иштетилүүчү жеке маалыматтардын мазмунунун жана көлөмүнүн иштетүүнүн белгиленген максаттарына ылайык келишин камсыз кылат жана зарыл болгон учурда иштетүүнүн белгиленген максаттарына карата алардын ашыкча болушун жоюу боюнча чараларды көрөт.

9. Расалык же этностук тегин, улуттук таандыктыгын, саясий көз караштарын, диний же философиялык көз караштарын, ошондой эле ден соолугунун абалына жана интимдик жашоосуна тиешелүү жеке маалыматтардын атайын категорияларын иштеп чыгуу кармоочу тарабынан ченемдик укуктук актылардын талаптарынын негизинде жана "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесине ылайык гана иштетилет.

10. Жеке маалыматтардын тизмектери жана жеке маалыматтардын субъекттеринин категориялары кармоочу тарабынан ушул Саясаттагы өзгөртүүлөрдү милдеттүү түрдө бекитүү жана жеке маалыматтардын субъекттерине каалаган жеткиликтүү ыкма менен кабарлоо менен кайра каралышы мүмкүн (расмий сайт, кулактандыруу, пуш-билдирүү, электрондук дарекке билдирүү жөнөтүү ж. б.)


3. Жеке маалыматтарды чогултуу максаттары


11. Жеке маалыматтар Кармоочу тарабынан төмөнкү алдын ала аныкталган жана мыйзамдуу максаттарда иштетилет:

 • электрондук каттарды жөнөтүү аркылуу колдонуучуну кабардар кылуу;

 • "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруунун алкагында жоопторду даярдоо;

 • ченемдик укуктук актыларга ылайык иш кагаздарын жүргүзүү;

 • ченемдик укуктук актыларда белгиленген тартипте Кармоочунун кадрдык иш кагаздарын жана кызматкерлердин жана стажерлордун эсебин жүргүзүү;

 • кармоочунун кызматкерлерине эмгек акы төлөө;

 • кармоочунун кызматкерлеринин убактылуу эмгекке жарамсыздыгына байланыштуу чыгымдардын ордун толтуруу;

 • жарандык-укуктук бүтүмдөрдүн алкагында келишимдик укуктарды жана милдеттерди аткарууну жүзөгө ашыруу жана көрсөтүлгөн кызматтар, жумуштар жана жеткирилген товарлар үчүн акы төлөө;

 • кармоочунун келүүчүлөрүнүн, ошондой эле оозеки тартипте жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында Кармоочунун консультациясын алган субъекттердин эсебин жүргүзүү;


4. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун укуктук негиздери


12. Кармоочу тарабынан Жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун укуктук негиздери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

 • Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси;

 • Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

 • Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;

 • "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

 • "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

 • "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

 • "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

 • жеке маалыматтарды иштеп чыгууга жеке маалыматтардын субъекттеринин макулдугу (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы 759-токтомуна ылайык);

 • Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин "Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө" 2018-жылдын 25-декабрындагы №137-П буйругу. 


5. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу тартиби жана шарттары


13. Кармоочу тарабынан жеке маалыматтарды иштеп чыгуу төмөнкү ыкмалар менен ишке ашырылат:

 • автоматташтырылган;

 • автоматташтыруу шаймандарын колдонбостон.

14. Кармоочу тарабынан жеке маалыматтарды иштетүү жеке маалыматтарды чогултуу, эсепке алуу, сактоо, жаңыртуу, топтоо, бөгөттөө, өчүрүү жана жок кылуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз аткарылган ар кандай операцияларды же операциялардын топтомун камтыйт.

15. Жеке маалыматтарды иштетүү  Кармоочу тарабынан жеке маалыматтар субъектинин макулдугу (мындан ары – Макулдук) алыган учурда  жүзөгө ашырылат, Макулдуксуз жүзөгө ашырылышы мүмкүн болгон мыйзамдарда белгиленген учурлардан тышкары. 

16. Жеке маалымат субъекти өзүнүн жеке маалыматтарын берүү жөнүндө чечим кабыл алат жана аны кагаз жүзүндө же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык электрондук кол тамга менен кол коюлган электрондук документ түрүндө берет.

17. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууну токтотуунун шарты болуп жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарына жетүү, жеке маалыматтарды актуалдаштыруу, ошондой эле жеке маалыматтар субъектинин кайрылуусунун же сот актысынын негизинде табылган жеке маалыматтарды мыйзамсыз иштетүүнү табуу болуп саналат.

18. Кармоочу жеке маалыматтар субъектинин макулдугу болгон учурда иштеп чыгуу максаттарына жетүү үчүн маалыматтарды алуучуга ушул маалыматтардын купуялуулук режимин сактоо милдети жүктөлгөн шартта жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга берүүгө укуктуу.

19. Кармоочу жеке маалыматтарды иштеп чыгууда жеке маалыматтарга мыйзамсыз же кокустан кирүүдөн, жеке маалыматтарды жок кылуудан, өзгөртүүдөн, бөгөттөөдөн, көчүрүүдөн, берүүдөн, жайылтуудан, ошондой эле жеке маалыматтарга карата башка мыйзамсыз аракеттерден коргоо үчүн зарыл болгон укуктук, уюштуруучулук жана техникалык чараларды кабыл алат же камсыз кылат.

20. Жеке маалыматтар чогултуу максаттарын аткаруу үчүн зарыл болгондон узак убакытка сакталбашы керек. Сактоо мөөнөттөрү жеке маалыматтар субъектинин кызыкчылыгында гана же эгерде бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган болсо узартылышы мүмкүн.


6. Жеке маалыматтарды актуалдаштыруу, оңдоо, өчүрүү жана жок кылуу, жеке маалыматтардын субъекттеринин жеке маалыматтарга жетүү боюнча сурамдарына жооптор


21. Жеке маалыматтардын анык эместиги же аларды иштеп чыгуунун укук ченемсиздиги фактысы ырасталган учурда жеке маалыматтар Кармоочу  тарабынан мындай жеке маалыматтарды чогултуунун, сактоонун жана иштетүүнүн мыйзамдуулугуна жараша актуалдаштырылууга, бөгөттөлүүгө же жок кылынууга тийиш же аларды иштеп чыгуу ошого жараша токтотулууга тийиш.

22. Жеке маалыматтардын анык эместиги же аларды туура эмес иштетүү фактылары боюнча жеке маалыматтар субъекти түздөн-түз Кармоочунун дарегине же жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кайрылууга укуктуу.

23. Жеке маалыматтар субъектинин жазуу жүзүндөгү суроо-талабы боюнча Кармоочу өзү жүргүзүп жаткан жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жөнүндө маалыматты төмөнкү маалыматтарды чагылдыруу менен билдирүүгө милдеттүү:

1. жеке маалыматтар массивин кармоочунун (ээсинин) жеке маалыматтарды иштеп чыгуу фактысын ырастоосу;

2. жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун укуктук негиздери жана максаттары;

3. жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) жеке маалыматтарды иштетүүнүн максаттары жана колдонуучу ыкмалары;

4. жеке маалыматтар массивин Кармоочунун (ээсинин) аталышы жана жайгашкан жери, жеке маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүгү бар (Кармоочунун кызматкерлерин кошпогондо) же жеке маалыматтар массивинин Кармоочусу менен түзүлгөн келишимдин же мыйзамдын негизинде берилиши мүмкүн болгон адамдар жөнүндө маалыматтар;

5. жеке маалыматтардын тийиштүү субъектисине тиешелүү иштетилүүчү жеке маалыматтар, аларды алуу булагы;

6. жеке маалыматтарды иштетүү мөөнөттөрү, анын ичинде сактоо мөөнөттөрү;

7. жеке маалыматтар субъектинин ушул Мыйзамда каралган өз укуктарын жүзөгө ашыруусунун тартиби;

8. ишке ашырылган же болжолдонгон трансчек аралык маалыматтарды берүү жөнүндө маалымат;

9. ушул Мыйзамда жана (же) башка ченемдик укуктук актыларда каралган башка маалыматтар.

24. Эгерде субъект суралып жаткан маалыматка жетүү укугуна ээ болбосо, анда ага жүйөлүү баш тартуу жөнөтүлөт.

25. Жеке маалыматтарды сактоо мөөнөтү аяктагандан жана чогултуу максаттарына жеткенден кийин алар эки жуманын ичинде жок кылынууга тийиш. Жок кылуу акт менен ырасталат, анын көчүрмөсү жеке маалыматтар субъектине анын жазуу жүзүндөгү суроо-талабы боюнча тапшырылышы мүмкүн.


7. Корутунду жоболор


26. Ушул саясатта чагылдырылбаган жеке маалыматтарды иштетүүгө тиешелүү бардык мамилелер "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболоруна ылайык жөнгө салынат.

27. Кармоочу ушул Саясатка өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу. Актуалдуу редакцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө акыркы жаңыртылган дата көрсөтүлөт. Саясаттын жаңы редакциясы ал эркин жайгаштырылган учурдан тартып, пландалып жаткан өзгөртүүлөр жөнүндө милдеттүү түрдө алдын ала жарыялоонун шарты менен таанышуу мүмкүнчүлүгү үчүн саясаттын жаңы редакциясы жарыяланган күнгө чейин 14 жумушчу күндөн кем эмес убакытта күчүнө кирет.