“Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу тууралуу

КАБАРЛОО


Ушуну менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик (мындан ары - Агенттик) укуктук жөнгө салууну талкуулоо жана кызыкдар тараптардын сунуштарын чогултуу башталгандыгы жөнүндө билдирет.

1. Сунуш кылынган ченемдик укуктук актыны чечүүгө багытталган көйгөйлөрдүн сыпаттамасы (тиешелүү сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрдү колдонуу менен сыпаттоо):

Кыргыз Республикасы мамлекеттик башкаруу системасын модернизациялоодо маалыматтык-телекоммуникациялык технологиялардын маанисин, ролун жана артыкчылыктарын түшүнүү менен санариптик технологияларды мамлекеттик башкаруу системасынын дээрлик бардык чөйрөлөрүнө жана коомдук турмушка активдүү киргизүүдө.

Санариптик чөйрө жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашыруу үчүн олуттуу потенциалга ээ, ошол эле учурда бул тез эволюцияга дуушар болгон татаал система жана көп жагынан карапайым жарандардын жашоосуна таасирин тийгизип, алардын укуктарынын бузулуу тобокелдигине алып келиши мүмкүн.

Ушуга байланыштуу 2008-жылы “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынган, ал чогултуу, иштеп чыгуу жана пайдалануу учурунда адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин коргоону камсыз кылуу максатында жеке маалыматтар менен иштөөгө байланышкан маселелерди жөнгө салат. Мыйзам жеке маалыматтарды коргоо боюнча талаптарды аткарбагандыгы үчүн юридикалык жоопкерчиликти карайт, бул талаптарды аткарбагандыгы же мыйзамды бузгандыгы үчүн эң аз дегенде административдик жаза чараларынын болушун билдирет.

Учурда Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 228-1-беренесинде жеке жана коммерциялык мүнөздөгү маалыматты коргоо боюнча талаптарды бузгандыгы үчүн  жеке жактарга эсептик көрсөткүчтүн 200 өлчөмүндө айып салуу жоопкерчилиги гана каралган.

Ошентип, санариптештирүү боюнча дээрлик бардык мамлекеттик жана жеке демилгелер жарандардын жеке маалыматтарынын чоң көлөмүн чогултууну, колдонууну, сактоону жана кайра иштетүүнү камтыганына карабастан, мамлекеттик институттар жеке маалыматтар чөйрөсүндө адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо тармагында мыйзамдуулукту камсыз кылуу үчүн жетиштүү укуктук инструменттерден ажыратылган. 


2. Сунуш кылынган ченемдик укуктук актылардын максатын баяндоо (мүмкүн болсо, тиешелүү сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрдү берүү) жана көйгөйлөрдү чечүү жолдору:

Сунуш кылынган Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-апрелиндеги № 58 «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Мыйзамын ишке ашыруу максатында иштелип чыккан, ал жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамдардын талаптарын бузгандык үчүн жоопкерчиликти билдирет.

Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга байланышкан укуктук мамилелердин катышуучулары тарабынан укуктук ченемдерди так сактоону камсыз кылуу ыкмаларынын бири болуп, биринчи кезекте, укук ченемдерин бузгандыгы үчүн юридикалык жоопкерчиликтин болушу саналат. Мыйзамдарды бузууга күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу үчүн мыйзамдуу негиздер жок болгон учурда мамлекеттик бийлик органдары мыйзамдуулуктун маанилүү курамдык бөлүгү катары мыйзамдуулуктун режимин камсыз кыла албайт, бул укук ченемдеринде камтылган талаптардын сакталышынын кепилдиктерин билдирет. Бул жарандар тарабынан мамлекет тарабынан берилген алардын реалдуу мүмкүнчүлүктөрүнүн кепилденген консолидациясы катары кабыл алынуучу мыйзамдуулукту камсыз кылуу тартибин мыйзамдык жактан белгилөө.

Бул өзгөчө мамлекеттик органдар жана жеке структуралар санариптик трансформацияны эффективдүү камсыздоо үчүн жарандардын биометрикалык маалыматтарын колдонгон шарттарда актуалдуу. Келечекте инновациялык технологиялар аркылуу мамлекеттик башкарууну, экономиканы жана социалдык чөйрөнү модернизациялоо максаттарына жетүү үчүн маалыматтык-коммуникациялык технологияларды активдүү колдонуу пландаштырылууда, мында жарандын негизги идентификатору анын жеке маалыматтары гана болот.


Жогорудагы жагдайларды эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган бул Мыйзамдын долбоору иштелип чыкты. Ошентип, Кодексти төмөнкүлөр үчүн жоопкерчиликти белгилеген берене менен толуктоо сунушталууда:

 • мыйзамдуу негиздерсиз жеке маалыматтарды чогултуу, иштетүү, пайдалануу, сактоо, берүү, анын ичинде алмашуу;

 • жеке маалыматтардын субъектине анын жеке маалыматтарын иштетүүгө тиешелүү маалыматтарды берүүдөн негизсиз баш тартуу;

 • мыйзамда белгиленген тартипти бузуу менен жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүү;

 • жеке маалыматтар массивдерин кармоочулардын (ээлеринин) реестрине (мындан ары - Реестр) толук эмес же так эмес маалыматтарды киргизүү, ошондой эле Реестрде каттоонун жоктугу;

 • автоматташтыруу куралдарын колдонбостон жеке маалыматтарды чогултуу, иштетүү жана сактоо тартибин бузуу.

Бул укук бузуулар Кыргыз Республикасынын “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Мыйзамынын талаптарынан келип чыгат, анткени  жарандардын жеке маалыматтары менен иштөөнүн укуктук негиздеринин толук тизмесин, жеке маалыматтардын ээлеринин (ээлеринин) жеке маалыматтардын субъекттерине, жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу органга тиешелүү маалыматтарды берүү боюнча милдеттерин аныктайт.

Жеке маалыматтарды трансчек аралык өткөрүү үчүн жоопкерчилик каралган, анткени азыркы учурда жеке маалыматтар Кыргыз Республикасынын аймагында чогултулуп, жеке кызыкчылыгын көздөгөн же кылмыштуу максаттарды көздөгөн ар кандай топторго сатылышы мүмкүн.

Ошол эле учурда, Реестрге туура эмес же толук эмес маалыматтарды киргизүү, ошондой эле жеке маалыматтарды чогултуу, иштетүү жана сактоо процессинде Реестрге катталбагандыгы үчүн жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын түздөн-түз бузгандыгы үчүн жоопкерчилик каралган, алардан чогултулган жеке маалыматтардын мыйзамдуулугу жөнүндө маалыматты ким ала алышы керек , ал эми жеке маалыматтарды чогултууга, иштетүүгө жана каттоого жалпысынан Реестрде катталбастан жол берилбейт.

Өткөөл ченемдердин бири катары жеке маалыматтарды автоматташтыруу каражаттарын колдонбостон чогултууда, сактоодо жана иштетүүдө Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Мыйзамын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик белгиленет. Бул эреже коомдо болуп жаткан санариптештирүү процесстерине карабастан, учурда бардык тармактарда көпчүлүктү түзгөн мындай уюмдардын жоопкерчилигин карайт . Башкача айтканда, жеке маалыматтарды кол менен иштетүү негизги корголбогон аймак болуп калышы мүмкүн.

Бирок, жакынкы он жылдыктарда жеке маалыматтарды чогултуу, сактоо жана иштетүү практикасы толугу менен автоматташтырылган иштетүү менен алмаштырылышы мүмкүн экенин түшүнүү керек.

Ошондой эле бул укук бузуулардын субъектилери катары жеке жана юридикалык жактар чыга алаарын белгилейбиз. Буга байланыштуу жоопкерчиликти жогорулатуу максатында жеке маалыматтардын массивинин ээлеринин (ээлеринин) катарындагы адамдарды жоопкерчиликке тартуу сунушталууда .

Мыйзам долбоорунда Кодексти жаңы берене менен толуктоо сунушталып жаткандыгын эске алуу менен мыйзам бузууларды аныктай турган жана укук бузуучуларга жоопкерчилик чараларын колдоно турган органды аныктоо зарылчылыгы келип чыккандыгы табигый түрдө келип чыгат. Буга байланыштуу долбоордо Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 51-бөлүмүнө өзгөртүүлөр киргизүү каралган.

Ошону менен бирге, 456-беренеге 228 жана 228-1-беренелерде каралган укук бузуулар жөнүндө иштерди козгоо жана аларды жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын карамагында кароо боюнча ички иштер органдарынын ыйгарым укуктарын өткөрүп берүү бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда.

Бул чара Кыргыз Республикасынын “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Мыйзамынын 291-беренесинин негизинде киргизүү үчүн сунушталып жатат, анткени ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жеке маалыматтар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө функциясы жүктөлгөн. .

Ошол эле учурда 228 жана 2281-статьялар түздөн-түз коомдук тартипке багытталган эместигин белгилей кетүү керек, анын үстүнө, алардын таасири түздөн-түз адамга багытталган жана биринчи кезекте экономикалык максаттарды көздөйт, ушуга байланыштуу, эгерде бул норма ички иштер органдары тарабынан колдонулса, анда ал өтө аз өлчөмдө болот.

Ошентип, 2020-2021-жылдары ички иштер органдары тарабынан жеке маалыматтардын бузулушу боюнча 390 кылмыш иши козголуп кылмыш катары квалификацияланган жана ички иштер органдарынын карамагына кирген, анын ичинен басымдуу көпчүлүгү (254 иш) документтерди жасалмалоо, мыйзамсыз паспорт берүү жана кызматтык жасалмалоо фактыларына тиешелүү болгон.

Ушуга байланыштуу ыйгарым укуктарды чектөө жана укук бузуулар жөнүндө иштерди козгоо жана аларды кароо боюнча иштин административдик бөлүгүн жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ыйгарым укуктарына өткөрүп берүү жөнүндө чечим кабыл алынды.

Мындан тышкары, сунушталып жаткан өзгөртүүлөр жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга мүмкүн болсо, укук бузуучуларды укуктук чөйрөгө кайтаруу боюнча административдик чара көрүү формасын колдонууга ыйгарым укуктарды берет.

Сунушталган өзгөртүүлөр өзүнчө, ошондой эле жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын көз карандысыз статусун бекемдейт.


3. Сунуш кылынган ченемдик укуктук актылардын күтүлгөн пайдасын жана пайдасын баалоо (тиешелүү сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрдү колдонуу менен сүрөттөп):

Сунуш кылынган өзгөртүүлөр учурдагы укуктук белгисиздикти жана ошого жараша укук бузуучулар бүгүн иштей ала турган мейкиндикти жок кылат.

Мындан тышкары, сунушталып жаткан өзгөртүүлөр жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга мүмкүн болсо, укук бузуучуларды укуктук чөйрөгө кайтаруу боюнча административдик чара көрүү формасын колдонууга ыйгарым укуктарды берет.


4. Мүмкүн болгон жагымсыз кесепеттерге баа берүү (тиешелүү сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрдү колдонуу менен сүрөттөп берүү):

Жөнгө салуунун терс кесепеттери күтүлбөйт.


5. Сунушталган жөнгө салуунун аны киргизүү менен байланышкан кошумча чыгымдарын жана потенциалдуу адресаттарынын пайдасын болжолдуу баалоо:

Бардык мамлекеттик жана муниципалдык органдар, ошондой эле жеке маалыматтар массивдеринин топтому бар чарба жүргүзүүчү субъекттер (кызматкерлердин, кардарлардын, абоненттердин, пациенттердин маалыматтары ж.б.).

6. Сунуш кылынган ченемдик укуктук актыларды киргизүү менен байланышкан потенциалдуу алуучулардын кошумча чыгымдарынын жана пайдаларынын болжолдуу баасы:

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын бул долбоорун кабыл алуу кошумча финансылык чыгымдарга алып келбейт.

Артыкчылыктар ачык көрүнүп турат жана Кыргыз Республикасында өлкөнүн жарандарынын жеке маалыматтарын коргоо системасы эффективдүү иштей тургандыгында, бул ошондой эле адамдардын коопсуздукка болгон ишенимин жана алардын укуктук мамилелеринде жаңы технологияларды колдонуу мүмкүнчүлүгүн долбоорлоодо. , бул жогорку технологиялардын жана онлайн кызматтардын рыноктук үлүшүн жогорулатат.


7. Сунуш кылынган ченемдик укуктук актыларды киргизүү менен байланышкан Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларынын жана пайдаларынын болжолдуу сметасы:

Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар каралган эмес.


Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолордун тизмеси:

 • жобону өзгөртүү жолу менен чечүүнү талап кылган көрсөтүлгөн көйгөйлөр туурабы;

 • көрсөтүлгөн максат жүйөлүүбү, жетүү үчүн маанилүүбү;

 • сунуш кылынган ченемдик укуктук актылар көйгөйлөрдү чечүүнүн эң артыкчылыктуу жолубу;

 • сунушталган ченемдик укуктук актылар кабыл алынса, кандай артыкчылыктар жана артыкчылыктар пайда болмок;

 • сунушталган ченемдик укуктук актылар кабыл алынса, кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар келип чыгышы мүмкүн;

 • Көйгөйлөрдү чечүүнүн альтернативалуу, натыйжалуу жолдору барбы?

 • сунуш кылынган регламент боюнча сиздин жалпы пикириңиз.


Кабарлоо маалыматын талкуулоо үчүн байланыштар жана шарттар


1. Сунуштар кабыл алынат

 

электрондук почта аркылуу:

info@dpa.gov.kg 

почта дареги боюнча: 

пр. Чуй, 265а, 720071

2. Сунуштарды кабыл алуунун акыркы мөөнөтү:

2024-жылдын 13-июну

3. Сунуштардын жана жооптордун реестрин иштеп чыгуучу органдын расмий сайтында жайгаштыруунун акыркы мөөнөтү 

2024-жылдын 14-июну