Көп берилүүчү суроолор
Бузуулар боюнча учурлар

Бузуулар боюнча учурлар

Жеке маалыматтар деген эмне?

Жеке маалыматтар-бул адам түздөн-түз же кыйыр түрдө таанылышы (аныкталышы) мүмкүн болгон ар кандай маалымат.

Агенттик эмне жумуш аткарат?

Агенттик төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1 ) тармактык саясат чөйрөсүндө:

- өз компетенциясынын чегинде жеке маалыматтар жаатындагы мамлекеттик саясатты өнүктүрүүгө жана ишке ашырууга көмөктөшүү;

- жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу;

- жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы илимий-техникалык жана инвестициялык программалардын жана долбоорлордун мамлекеттик заказчысынын функциясын аткаруу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген жеке маалыматтар чөйрөсүндө эл аралык келишимдердин алкагында кабыл алынган милдеттенмелерди аткарууну камсыздоо;

- жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын ишке ашыруу жана коргоо, анын ичинде жеке маалыматтарды иштеп чыгууда коопсуздук маселелери боюнча мамлекеттик органдардын макулдашылган ишин камсыздоо;

- жеке маалыматтар менен иштөөнү укуктук жөнгө салуу, жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын коргоо, жеке маалыматтарды коопсуз иштеп чыгууну камсыз кылуу жаатындагы ченемдик укуктук актылардын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдеринин долбоорлорун, тармактык стандарттарды, техникалык шарттарды, жеке маалыматтар чөйрөсүндөгү нускамаларды, ошондой эле жеке маалыматтар жаатындагы ишти жөнгө салуу боюнча техникалык актыларды иштеп чыгуу;

2 ) жөнгө салуу, координациялоо, көзөмөлдөө жана контролдоо чөйрөсүндө:

- жеке маалыматтарды жана жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын сакталышына текшерүүлөрдү жүргүзүү жолу менен контролдоону ишке ашыруу;

- жеке маалыматтар массивин жана алардын кармоочуларынын (ээлеринин) эсебин жүргүзүү жана каттоо;

- жеке маалыматтар массивин кармоочуларынын (ээлеринин) реестрин түзүү жана жүргүзүү;

- жеке маалыматтар массивин кармоочуларынын (ээлеринин) жеке маалыматтарынын тизмелерин макулдашуу;

- мамлекеттик органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жеке маалыматтарды башка мамлекеттик кармоочуларынан (ээлеринен) алган жеке маалыматтардын колдонулушун контролдоо;

- жеке маалыматтардын башка кармоочуларында (ээлеринде) болгон жеке маалыматтарды мамлекеттик органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз ишинде колдонуусун координациялоо;

- жеке маалыматтарды иштеп чыгууда, сактоодо жана берүүдө, анын ичинде электрондук башкаруу элементтерин колдонуу менен, маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн катышуучуларынын ортосунда келип чыгуучу талаш маселелер боюнча сунуштарды берүү;

- жеке маалыматтардын маалыматтык системаларындагы жеке маалыматтардын мазмунуна жана аларды иштеп чыгууга карата, ошондой эле жеке маалыматтарды коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткарууну камсыз кылууга контроль жүргүзүү;

- жеке маалыматтарды иштеп чыгууда алардын коопсуздугун камсыз кылуу практикасына мониторинг жүргүзүү, жеке маалыматтарды иштеп чыгууда алардын коопсуздугун камсыз кылуунун мыкты практикаларын жана стандарттарын жалпылоо жана жарыялоо;

- жеке маалыматтар субъекттерине алардын укуктарын ишке ашырууга жана коргоого көмөк көрсөтүү;

- жеке маалыматтар чөйрөсүндөгү мыйзамдарды бузуулар жөнүндө жеке маалыматтардын субъекттеринин кайрылууларын кароо жана корутундуларды чыгаруу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын бузууга байланышкан материалдарды, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткаруу боюнча тиешелүү чараларды көрүү үчүн укук коргоо органдарына жөнөтүү;

- жеке маалыматтарды коргоону уюштуруу боюнча методикалык жардам көрсөтүү.

Жөнгө салуу, координациялоо, көзөмөлдөө жана контролдоо чөйрөсүндөгү функциялар Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын, укук коргоо органдарынын жана укуктук режими "Изин суутпай издөө иши жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталган ыкчам-издөө, чалгындоо жана контрчалгындоо иштерин, расмий статистика өндүрүшүн жүргүзгөн органдардын ишинин натыйжасында алынган жеке маалыматтарга жайылтылбайт.

Жеке маалыматтарды эмне үчүн коргоо керек?

Жеке маалыматтар биздин жеке жашообузга тиешелүү, ал эми жеке жашоо жашыруундук менен корголот, бул бизге башка нерселер менен катар биздин өлкөнүн Конституциясында да кепилденет. Бул маалымат кайда сакталганын, бул сактагычка кимдер кирерин так билишибиз керек; биз аны менчигибиз сыяктуу тескөөгө жөндөмдүү болушубуз керек, ошондо биз кайсы маалыматты өткөргүбүз келет жана эмнени бербешибизди өзүбүз чече алабыз. Биздин укугубуз бузулбашы үчүн мамлекеттин жоопкерчилигин, ыйгарым укуктарын жана эксперттик потенциалын күчөтүү зарыл.

Учурда жеке маалыматтарды кагаз түрүндө да, электрондук түрдө да толук масштабдуу чогултуу жүрүп жатат. Ал эми уюмдардын бул маалыматтарды чогултууга укугу барбы, алар маалыматтарды кантип сактайт, ким маалыматка кирүү укугуна ээ жана маалыматтардын агып кетүү коркунучу барбы, белгисиз. Агенттиктин негизги максаты - жарандардын жеке маалыматтарын уюмдун мыйзамсыз аракеттеринен коргоо.

Агенттик бул системалардын коопсуздугу үчүн маалыматтык системаларды пайдалануу менен жеке маалыматтарды чогултуучу жана иштеп чыгуучу жеке маалыматтар массивдерин кармоочуларды текшерет.

Агенттиктин КР жарандарынын жеке маалыматтарынын жалпы базасына кирүү мүмкүнчүлүгү барбы?

Агенттик жеке маалымат массивдеринин ээлеринин (ээлеринин) маалымат базаларында камтылган жеке маалыматтарга кирүү мүмкүнчүлүгү жок.

GDPR деген эмне?

GDPR — бул Европа Бирлигинин жашоочуларынан интернеттеги жеке маалыматтарды чогултуу эрежелеринин жыйындысы. Анын максаты-колдонуучулардын жеке маалыматтарын коргоо. Эгерде компания мындай маалыматты сураса же аны өз алдынча чогултса, анда ал регламентти сакташы керек.

Агенттиктин ишинин максаты

Агенттиктин ишинин максаты болуп жеке маалыматтарды топтоого, иштетүүгө жана колдонууга байланышкан, ушул маалыматты иштеп чыгууда колдонулуучу каражаттарга, анын ичинде маалыматтык технологияларды колдонууга карабастан, адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндигин коргоону камсыздоо саналат.

Агенттиктин милдеттери

Агенттиктин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер жана ишканалар, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жана жеке жактар тарабынан жеке мүнөздөгү маалымат чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жеке мүнөздөгү маалыматтын иштелип чыгуусун контролдоону камсыздоо;